ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ

  Posted on   by   2 comments

F                    Gm                          F  

ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ

                           Bb

ಅಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಮೆನ್

           C                F

ಅಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲುಯಾ ಅಮೆನ್

                  Bb                      F   

1 ) ಉನ್ನತದಿ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಮೆನ್ 

 

2 ) ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು 

 

3 ) ಅನುದಿನವು ಸರ್ವಜನ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ ನಾಮ ಯೇಸು 

 

4 ) ಕೇಳುವದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಯೇಸು 

 

5 ) ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ನೀಗಿಸುವ ನಾಮ ಯೇಸು 

Categories: Guitar Chords

2 comments

  1. Simon.Gm says:

    Love you JESUS

  2. Manjunath says:

    Dear manna ministry team manna app work in online only plz provide to offiline

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us