ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

“ಆಕೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವೆ, ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಜೀವದ ಮರವಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಧನ್ಯನು” (ಜ್ಞಾನೋ. 3:17-18).

  Continue Reading
  January 19, 2018   1 comment
ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

“ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಸೆದ ಮೊನೆಹಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕುತ್ತ ಪುಡಿಪುಡಿಗೈದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಿ” (ಯೆಶಾ. 41:15).

  Continue Reading
  January 15, 2018   No comments
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

“ನಾನದರೋ ಕುಗ್ಗಿದವನೂ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದೇನೇ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೀ ತಡಮಾಡಬೇಡ” (ಕೀರ್ತ. 40:17).

  Continue Reading
  January 2, 2018   No comments
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

“ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ” (ಅ.ಕೃ. 4:12).

  Continue Reading
  December 30, 2017   No comments
ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸು!

ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸು!

“ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳವರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದರಬೇಕು” (ಧರ್ಮೋ. 12:7).

  Continue Reading
  December 27, 2017   No comments
ನೀವು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ !

ನೀವು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ !

“ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ ನೀನು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲಾ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ” (ಯೆಹೋ. 1:9).

  Continue Reading
  December 26, 2017   No comments
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬಹಳ ಫಲಕೊಡಿರಿ!

ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬಹಳ ಫಲಕೊಡಿರಿ!

“ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವನು; ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ” (ಯೋಹಾ. 15:5).

  Continue Reading
  December 21, 2017   No comments

ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ!

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದರೆ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು” (ಧರ್ಮೋ. 28:9).

  Continue Reading
  December 20, 2017   No comments