ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಯೇಸು ಯಾರು?

ಯೇಸು ಯಾರು?

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರು.                   ಯೋಹಾನ 2: 6-10                   ಜಾನ್ 4:46 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನಿಸಿದರು;                              ಯೆಶಾಯ 7:14                  ಲೂಕ 1: 26- 37 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು;                      ಮಾರ್ಕ್ 16:19 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು 5000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳು;                ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 14:19                ಜಾನ್ 6:13 ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ […]

  Continue Reading
  March 29, 2019   1 comment
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುದ್ದಿಮಾಡುವ ರಕ್ತ!

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುದ್ದಿಮಾಡುವ ರಕ್ತ!

“ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಜೀವಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವದಲ್ಲವೇ” (ಇಬ್ರಿ. 9:14).

  Continue Reading
  January 23, 2018   1 comment
ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

“ಆಕೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವೆ, ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಜೀವದ ಮರವಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಧನ್ಯನು” (ಜ್ಞಾನೋ. 3:17-18).

  Continue Reading
  January 19, 2018   1 comment
ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

“ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಸೆದ ಮೊನೆಹಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕುತ್ತ ಪುಡಿಪುಡಿಗೈದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಿ” (ಯೆಶಾ. 41:15).

  Continue Reading
  January 15, 2018   No comments
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

“ನಾನದರೋ ಕುಗ್ಗಿದವನೂ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದೇನೇ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೀ ತಡಮಾಡಬೇಡ” (ಕೀರ್ತ. 40:17).

  Continue Reading
  January 2, 2018   No comments
× WhatsApp us