ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ!

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ!

‘ಸೇನಾಧಿಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಿಸು. ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು; ಆಗ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವೆವು” (ಕೀರ್ತ. 80:7).

  Continue Reading
  September 21, 2017   No comments
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರಬಾರದು!

ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರಬಾರದು!

“ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ದಂಪತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯಥಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು” (1 ಕೊರಿ. 7:5).

  Continue Reading
  September 12, 2017   No comments