ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ!

ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ!

“ಆತನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತದೊಳಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ” (ಕೀರ್ತ. 147:14).

  Continue Reading
  April 22, 2017   No comments
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಂಶ!

ಯೆಹೋವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಂಶ!

“ಇವರ ಸಂತಾನವು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗುವುದು, ಇವರ ಸಂತತಿಯು ಅನ್ಯದೇಶಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇವರನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಂಶವು ಇದೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು” (ಯೆಶಾ. 61:9).

  Continue Reading
  April 15, 2017   No comments
ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ದು:ಖವನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇವರು!

ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ದು:ಖವನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇವರು!

“ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು! ನಾವಾದರೂ ಅವನು ಭಾದಿತನು, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು, ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು” (ಯೆಶಾ. 53:4).

  Continue Reading
  April 14, 2017   No comments
ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸುವನು!

ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸುವನು!

“ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸುವನು; ತನ್ನ ಗುಡಾರವೆಂಬ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವನು; ಪರ್ವತಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುವನು” (ಕೀರ್ತ. 27:5).

  Continue Reading
  April 13, 2017   1 comment
ಆತನ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು!

ಆತನ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು!

“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲಾ ಶುಭವೂ, ಕೃಪೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು”. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ” (ಕೀರ್ತ. 23:6, 34:10).

  Continue Reading
  April 12, 2017   2 comments
ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಭಯವಿಲ್ಲ! ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾಶನವಿಲ್ಲ!

ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಭಯವಿಲ್ಲ! ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾಶನವಿಲ್ಲ!

“ಧರ್ಮವೇ, ನಿನಗೆ ಆಧಾರ, ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಿ, ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಶನವು ದೂರವಾಗಿರುವದು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಾರದು” (ಯೆಶಾ. 54:14).

  Continue Reading
  April 8, 2017   No comments