ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿತಿರುವಿರಿ?

ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿತಿರುವಿರಿ?

“ಯೆಹೊದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಿಳಿದಿರುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು?” (ಯೋಹಾ. 7:15).

  Continue Reading
  June 23, 2017   No comments
ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ!

ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ!

“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನರಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವೆನು; ಆಗ ನೀವು ಬದುಕಿ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ” (ಯೆಹೆ. 37:6).

  Continue Reading
  June 21, 2017   No comments
ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಅಲೆದಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲನು!

ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಅಲೆದಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲನು!

“ನಾನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ; ಅದರ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲಾ” (ಕೀರ್ತ. 56:8).

  Continue Reading
  June 13, 2017   No comments
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕವಿದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ!

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕವಿದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ!

“ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಜರೆದ ಶತ್ರುಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾಚಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಕವಿದುಕೊಳ್ಳುವದು; ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ :ನೋಡುವೆನು. ಈಗಲೇ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಂತೆ ತುಳಿತಕ್ಕೀಡಾಗುವರು” (ಮೀಕ. 7:10).

  Continue Reading
  June 9, 2017   1 comment