ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಉನ್ನತ ಅನುಭವ.

ಉನ್ನತ ಅನುಭವ.

‘ಅವರು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಆತನ ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ವಂದಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ; – (ಮತ್ತಾಯ 17:14-15).

  Continue Reading
  February 24, 2017   No comments
ದೇವ ಬಲ.

ದೇವ ಬಲ.

‘ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದೆಂಬದನ್ನೂ ನೀವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.’ – (ಎಫೆ 1:19).

  Continue Reading
  February 23, 2017   No comments
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

“ನಾನದರೋ ಕುಗ್ಗಿದವನೂ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೀ ತಡಮಾಡಬೇಡ” (ಕೀರ್ತ. 40:17).

  Continue Reading
  February 20, 2017   No comments
ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ!

ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ!

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಗೆ ಏನು ಊಟಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣವೂ ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇಲಾದದ್ದಲ್ಲವೇ. – (ಮತ್ತಾಯ 6:25).

  Continue Reading
  February 15, 2017   No comments
ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸುತ್ತಾನೆ!

ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸುತ್ತಾನೆ!

“ನಾನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ಪಡುವೆನು. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವದು. ಆತನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಧರ್ಮವೆಂಬ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ” (ಯೆಶಾ. 61:10).

  Continue Reading
  February 9, 2017   1 comment
ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ದು:ಖವನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇವರು !

ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ದು:ಖವನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇವರು !

“ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು! ನಾವಾದರೂ ಅವನು ಭಾದಿತನು, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು, ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು” (ಯೆಶಾ. 53:4).

  Continue Reading
  February 8, 2017   1 comment