ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುದ್ದಿಮಾಡುವ ರಕ್ತ!

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶುದ್ದಿಮಾಡುವ ರಕ್ತ!

“ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಜೀವಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವದಲ್ಲವೇ” (ಇಬ್ರಿ. 9:14).

  Continue Reading
  January 23, 2018   1 comment
ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

“ಆಕೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವೆ, ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಜೀವದ ಮರವಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಧನ್ಯನು” (ಜ್ಞಾನೋ. 3:17-18).

  Continue Reading
  January 19, 2018   1 comment
ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

“ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಸೆದ ಮೊನೆಹಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕುತ್ತ ಪುಡಿಪುಡಿಗೈದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಿ” (ಯೆಶಾ. 41:15).

  Continue Reading
  January 15, 2018   No comments
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

“ನಾನದರೋ ಕುಗ್ಗಿದವನೂ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದೇನೇ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೀ ತಡಮಾಡಬೇಡ” (ಕೀರ್ತ. 40:17).

  Continue Reading
  January 2, 2018   No comments
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

“ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ” (ಅ.ಕೃ. 4:12).

  Continue Reading
  December 30, 2017   2 comments
WhatsApp us