ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ದೇವರ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೀತಿ!

ದೇವರ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೀತಿ!

“ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ” (ಎಫೆ. 5:2).

  Continue Reading
  January 22, 2017   No comments
ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಸಮಾಧಾನ!

“ಆಕೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವೆ, ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಜೀವದ ಮರವಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಧನ್ಯನು” (ಜ್ಞಾನೋ. 3:17-18).

  Continue Reading
  January 19, 2017   No comments
ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

“ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಸೆದ ಮೊನೆಹಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕುತ್ತ ಪುಡಿಪುಡಿಗೈದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಿ” (ಯೆಶಾ. 41:15).

  Continue Reading
  January 16, 2017   No comments
ದೇವರು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಬರುವನು!

ದೇವರು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಬರುವನು!

“ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ ಹಾಗೆ ಆತನು ರಭಸದಿಂದ ಬರುವನಷ್ಟೆ, ಚೀಯೋನಿಗೂ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಟ್ಟ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಬರುವನು” (ಯೆಶಾ. 59:19).

  Continue Reading
  January 13, 2017   No comments
ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ!

ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ!

“ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಂತೆಯೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದ ಹಾಗೂ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಲಿವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು” (ಯೆಶಾ. 32:2).

  Continue Reading
  January 11, 2017   1 comment
ದೇವರೇ! ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು!

ದೇವರೇ! ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು!

“ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಾ ಉಪದೇಶಿಸು. ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ” (ಕೀರ್ತ. 25:5).

  Continue Reading
  January 6, 2017   No comments