ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ!

ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ!

“ಆಗ ನಾನು ಇಗೋ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು” (ಇಬ್ರಿ. 10:7, ಕೀರ್ತ. 40:7-8).

  Continue Reading
  July 23, 2017   No comments
ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸ್ಪಟ್ಟವರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರೂ ಆಗಿದ್ದೀರ!

ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸ್ಪಟ್ಟವರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರೂ ಆಗಿದ್ದೀರ!

“ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠತರೂ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಕನಿಕರ ದಯೆ ದೀನ ಸ್ವಭಾವ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ” (ಕೊಲೊ. 3:12).

  Continue Reading
  July 18, 2017   No comments
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

“ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ” (ಅ.ಕೃ. 4:12).

  Continue Reading
  July 15, 2017   3 comments
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ!

ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ!

“ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವ ಈ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೈಕೊಂಡರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾಗುವಿರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು” (ಯೆರೆ. 11:4).

  Continue Reading
  July 10, 2017   No comments