ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಪಾಪದ ಫಲ.

ಪಾಪದ ಫಲ.

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನು. (1ಯೋಹಾನ 1:9,).

  Continue Reading
  March 25, 2017   1 comment
ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ!

ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ!

“ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು”. (ಕೊಲೊ. 2:13-14).

  Continue Reading
  March 24, 2017   No comments
ನಿಮ್ಮಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರಿ

ನಿಮ್ಮಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರಿ

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಪೂರ್ಣಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದ್ಗುಣವನ್ನೂ ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಮೆಯನ್ನೂ ದಮೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೂ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಹೋದರಸ್ನೇಹವನ್ನೂ ಸಹೋದರಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿರಿ. – (2ಪೇತ್ರ 1: 5-7).

  Continue Reading
  March 23, 2017   No comments
ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ!

ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ!

“ಆಗ ನಾನು ಇಗೋ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು” (ಇಬ್ರಿ. 10:7, ಕೀರ್ತ. 40:7-8).

  Continue Reading
  March 22, 2017   No comments
ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ.

ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ.

ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವದು. – (ಯೋಹಾನ 14:13).

  Continue Reading
  March 21, 2017   No comments
ಮನಸ್ಸಿನ ಆಯುಧ

ಮನಸ್ಸಿನ ಆಯುಧ

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನೂ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವದು” (ಫಿಲಿ. 4:7).

  Continue Reading
  March 17, 2017   No comments
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ “ಯೇಸು”

“ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ” (ಅ.ಕೃ. 4:12).

  Continue Reading
  March 16, 2017   No comments
ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ದೇವರ ಕೈಯಲಿದೆ

ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ದೇವರ ಕೈಯಲಿದೆ

ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವವರೂ ಬೈತಾಳಿಕರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಲಿ ಪುರುಷರಾಗಲಿ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣರು. – (ಯಾಜಕ 20:27 ).

  Continue Reading
  March 15, 2017   No comments
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ!

ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ!

“ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ದೀನಾವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಪಡಿಸಿ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಾರೂಪ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು”. (ಫಿಲಿ. 3:21).

  Continue Reading
  March 14, 2017   No comments
ನಮ್ಮ ಬಲ.

ನಮ್ಮ ಬಲ.

ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಸಂತೋಷವಿದೆ; ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತಭಾಗ್ಯವಿದೆ. – (ಕೀರ್ತನೆ 16:11)

  Continue Reading
  March 13, 2017   No comments