ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ -Daily Bread Read more

ಕರ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವದಿಲ್ಲ !

ಕರ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವದಿಲ್ಲ !

“ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಕೊರತೆಪಡೆನು” (ಕೀರ್ತ. 23:1). ನೋಡಿರಿ ದಾವೀದನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಎಂಥಹ ದೊಡ್ಡದು. ಯೆಹೋವನು ಕುರುಬನು ಮತ್ತು ಆತನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ, ನಾವೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬುವದಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ (1 ಪೇತ್ರ. 5:7). ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು […]

  Continue Reading
  May 27, 2017   No comments
ಕರ್ತನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ!

ಕರ್ತನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ!

“ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನೂ ಪೂರೈಸುವವನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು; ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ” (ಇಬ್ರಿ. 12:1-2).

  Continue Reading
  May 20, 2017   1 comment
ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿರಿ!

ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿರಿ!

“ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವವರೆಲ್ಲರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನೆ” (ಮತ್ತಾ. 7:21).

  Continue Reading
  May 19, 2017   2 comments
ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ!

ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ!

“ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾತರಿಂದ ರುಚಿ ಬಂದೀತು? ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಬಾರದು” (ಮತ್ತಾ. 5:13).

  Continue Reading
  May 17, 2017   2 comments
ನಂಬಿರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರಿ!

ನಂಬಿರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರಿ!

“ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ನಾನು ಅಂಜೂರದ ಮರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ; ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೂ ಆಗುವದು” (ಮತ್ತಾ. 21:21).

  Continue Reading
  May 13, 2017   No comments