ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆ 119:125

  Posted on   by   No comments

ಕರ್ತನೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು;

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ

ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು.

ಕೀರ್ತನೆ 119:125

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us