ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆ 33:22

  Posted on   by   No comments

ಕರ್ತನೆ,
ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ;

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು

ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.

ಕೀರ್ತನೆ 33:22 

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us