ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆ 119:94

  Posted on   by   No comments

ಕರ್ತನೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನವನು,
ರಕ್ಷಿಸು.
ಕೀರ್ತನೆ 119:94 

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us