ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆ 71:14

  Posted on   by   1 comment

ದೇವರೇ,

ನನ್ನನ್ನು ದುಷ್ಟನ ಕೈಯಿಂದಲೂ

ಅನ್ಯಾಯ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಯ

ವಶದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸು.

ಕೀರ್ತನೆ 71:14

Categories: Daily Prayer

1 comment

  1. Kavitha says:

    Houdhappa nimagea sthothra

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us