ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆ 71:14

  Posted on   by   No comments

ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ

ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ

ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಮಾಡು.

ಕೀರ್ತನೆ 51:15

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us