ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18:28

  Posted on   by   1 comment

ಕರ್ತನೆ,
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೀಪವನ್ನು
ಹೊತ್ತಿಸುವವನಲ್ಲವೇ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಕತ್ತಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವನು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18:28

Categories: Daily Prayer

1 comment

  1. Kavitha says:

    Amen

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us