ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18:28

  Posted on   by   No comments

130415191408-44-boston-marathon-explosion-horizontal-gallery

ಕರ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ

ನಿಮಿತ್ತವೇ
ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 6:4

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *