ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18:28

  Posted on   by   1 comment

ಕರ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ

ನಿಮಿತ್ತವೇ
ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 6:4

Categories: Daily Prayer

1 comment

  1. Kavitha says:

    Amen thandhea.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us