ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19:14

  Posted on   by   1 comment

ಕರ್ತನೆ,
ನನ್ನ ಶರಣನೇ,

ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೂ

ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವೂ

ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19:14 

Categories: Daily Prayer

1 comment

  1. Kavitha says:

    Amen

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us