ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4:6

  Posted on   by   1 comment

1168870493929

ಕರ್ತನೇ,
ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು

ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ

ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4:6

Categories: Daily Prayer

1 comment

  1. Manju says:

    Jesus all of the God bless people s

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *