ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4:6

  Posted on   by   2 comments

ಕರ್ತನೇ,
ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು

ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ

ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4:6

Categories: Daily Prayer

2 comments

  1. Manju says:

    Jesus all of the God bless people s

  2. Kavitha says:

    Yes Lord , thank you. Amen

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us