ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71:18

  Posted on   by   No comments

Männer Gebet

ದೇವರೇ,
ನಾನು ನರೆಯ ಮುದುಕನಾದಾಗಲೂ
ಕೈಬಿಡಬೇಡ;
ಆಗ ಮುಂದಿನ ತಲೆಯವರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಸಾರುವೆನು,
ತಲತಲಾಂತರದವರಿಗೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71:18 

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *