ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71:18

  Posted on   by   1 comment

ದೇವರೇ,
ನಾನು ನರೆಯ ಮುದುಕನಾದಾಗಲೂ
ಕೈಬಿಡಬೇಡ;
ಆಗ ಮುಂದಿನ ತಲೆಯವರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಸಾರುವೆನು,
ತಲತಲಾಂತರದವರಿಗೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71:18 

Categories: Daily Prayer

1 comment

  1. Kavitha says:

    Hallelujah Amen swami Amen.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us