ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119:116

  Posted on   by   2 comments

ಕರ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದಾರಮಾಡು;
ಆಗ ಬದುಕುವೆನು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119:116 

Categories: Daily Prayer

2 comments

  1. Kavitha says:

    Amen and amen

  2. Amrutha AN says:

    Amen

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us