ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119:116

  Posted on   by   No comments

Praying-African-American-Girl-740

ಕರ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದಾರಮಾಡು;
ಆಗ ಬದುಕುವೆನು.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119:116 

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us