ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 86:15-16

  Posted on   by   4 comments

1

ಕರ್ತನೆ,
ನೀನು  ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ
ಉಳ್ಳ ದೇವರು;

ದೀರ್ಘಶಾಂತನು,

ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು.

ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು;

ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು  86:15-16 

Categories: Daily Prayer

4 comments

  1. Roopa says:

    Praise the lord Jesus, hallelujah… Amen
    Today iam very happy bcoz today i downloaded dis app nd im fully satisfied by dis app. I read nd my heart is filled. Tq Jesus. Amen

  2. RESHMA USHAINI says:

    Amen

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *