ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆಗಳು 86:15-16

  Posted on   by   19 comments

ಕರ್ತನೆ,
ನೀನು  ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ
ಉಳ್ಳ ದೇವರು;

ದೀರ್ಘಶಾಂತನು,

ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು.

ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು;

ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು  86:15-16 

Categories: Daily Prayer

19 comments

 1. Roopa says:

  Praise the lord Jesus, hallelujah… Amen
  Today iam very happy bcoz today i downloaded dis app nd im fully satisfied by dis app. I read nd my heart is filled. Tq Jesus. Amen

 2. RESHMA USHAINI says:

  Amen

 3. saloman says:

  Jesus Bless u

 4. Harisha A N says:

  Amen

 5. Sadashiv b says:

  Amen

 6. Santhosh Kadirappa says:

  Amen

 7. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಹೆಚ್. says:

  AMEN

 8. Sudarshan says:

  Praise the Lord. Beautiful message.

 9. Amrutha AN says:

  Amen . Thank you Lord

 10. Amrutha AN says:

  Amen

 11. mahesh says:

  amen….amen.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us