ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಕೀರ್ತನೆ 51:1-2

  Posted on   by   No comments

ಪ್ರೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ,

ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು; ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ,

ನನ್ನ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಡು;

ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ

ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು.

ಕೀರ್ತನೆ 51:1-2 

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us