ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER : ಮೀಕ 7:8

  Posted on   by   No comments

ನನ್ನ ಶತ್ರುವೇ,
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ;

ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಏಳುವೆನು,

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರೂ
ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು.

ಮೀಕ 7:8

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us