ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ DAILY PRAYER :

  Posted on   by   No comments

ಕರ್ತನೆ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ

ನಮ್ಮನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವದೇವರೇ,

ನಮ್ಮನು ತಿರಿಗಿ ಉನ್ನತಸ್ಥಿತಿಗೇರಿಸು.
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು;

ಆಗ ಉದ್ದಾರವಾಗುವೆವು.

ಕೀರ್ತನೆ 80:18-19 

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us