ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಕರ್ತನು ಆಶ್ರಯದುರ್ಗ!

  Posted on   by   No comments

wigglesworth

“ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” (ಕೀರ್ತ. 28:8).

ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು (ಅ.ಕೃ. 10:38). ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದನು (ಯೋಹಾ. 3:34). ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆ ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ! ಇಂಥಹ ದೇವಕುಮಾರನ ಆಶೀರ್ವದಿತ ಜೀವನವು ನಮಗೂ ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲದಾಗ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಗುವ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಪಂಚಾಶತಮಾನದ ದಿನ ಈ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಪಡೆದರು (ಅ.ಕೃ. 1:14). ಒಡನೆಯೇ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೈವೀಕ ಸಮಾಧಾನ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಸ್ಮಿತ್ ವಿಗಲ್ಸ್‍ವರ್ತ್ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಭಕ್ತ. ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನಿಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಒಡನೆಯೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರೊಡನೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತರು. ಇರುವ ಹೇಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದರು. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಸಭಿಕರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಾಡಿದರು. ಬೇರೆಯವರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸಿದರು. ಇಂಥಹ ಉಜ್ಜೀವನ ಆ ದಿನವೇ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿಯಲು ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಇಂದೂ ಸಹ ಯಾರಾರು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಯೋವೇ. 2:28). ಆಳದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಡುಕಿರಿ (ಯೆಶಾ. 44:3). ಆಗ ನೀವೂ ಈ ದೈವೀಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವೂ ವರಗಳಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆಯೂ ದೇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ಆಗ ಎದ್ದು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು! ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us