ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡು!

  Posted on   by   No comments

online_bible_social_share

“ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಪಡುವವನಾಗಿ, ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು” (ಕೀರ್ತ. 1:2).

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ (2 ತಿಮೊ. 3:16). ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಯೋಹಾ. 5:39). ಈ ಸತ್ಯವು ದೇವರ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೇಲಿನ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಹೌದು! ಮೇಲಿನ ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನದಂತೆ ಯಾರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿನ ವಾಗ್ಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಆತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ (2 ಕೊರಿ. 1:20).

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರ ಹೃದಯ ಮುರಿದವನಾದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇತರೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನ ಮುರಿದ ಅನುತಾಪದ ಹೃದಯ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಒಂದು ಹಳೆ ತುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಓದಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವಾಗ್ಧಾನ ವಚನವಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳಿದನು, “ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ! ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಂಥಹ ಅನಿಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಓಹ್! ಎಂಥಹ ಅದ್ಭುತ! ಅವನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿದಂತೆ, ಕುಸಿದ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪುನ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಕರ್ತನು ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.

ಪ್ರಿಯರೇ! ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ದಿನವೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಓದಿ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಂತೇ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ನಡೆಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯಾಕೋ. 2:5).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷಕನೇ! ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ, ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us