ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ !  ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 19

ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ ! ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 19

“ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ” (ಫಿಲಿ. 4:6).

  Continue Reading
  March 17, 2017   7 comments