ಜ್ಞಾನಿಯೂ ನಾಯಿಯೂ – – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 28

ಜ್ಞಾನಿಯೂ ನಾಯಿಯೂ – – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 28

ಅನ್ವಯ :- ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಬೇಕು. (ರೋಮಾ 12:16 ; ಇಬ್ರಿ 10:36 )

  Continue Reading
  July 1, 2017   1 comment
ನೂರು ಅಂಕಗಳು – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 25

ನೂರು ಅಂಕಗಳು – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 25

“ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಅಪರಾಧ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು (ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ)” (ಎಫೆ. 2:4-5).

  Continue Reading
  June 28, 2017   No comments
ದೊಡ್ಡದ್ದನ್ನು (ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದನ್ನು) ಕೊಡುವ ದೇವರು! – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 24

ದೊಡ್ಡದ್ದನ್ನು (ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದನ್ನು) ಕೊಡುವ ದೇವರು! – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 24

ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಹತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವಾದರೋ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನಾದರೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

  Continue Reading
  June 26, 2017   1 comment
ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ !  ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 19

ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ ! ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 19

“ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ” (ಫಿಲಿ. 4:6).

  Continue Reading
  March 17, 2017   7 comments