ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ! – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 48

ಕಪ್ಪು ಅಂಗಿ! – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 48

ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುದುಡಿದ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬು! ನಿನ್ನ ಮನೋನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡು. ನಿನ್ನ ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳು ದೇವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಲಿ!

  Continue Reading
  March 1, 2018   No comments
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬಹುದೇ? – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 38

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬಹುದೇ? – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ 38

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೀನತೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಅಪಾತ್ರರೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.

  Continue Reading
  January 21, 2018   6 comments
× WhatsApp us