ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಡ! – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ – 2

ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಡ! – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ – 2

“ಯಾರೂ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” (ರೋಮ. 12:3).

  Continue Reading
  December 29, 2016   8 comments
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ -1

ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ – ಆತ್ಮೀಕ ಕಥೆ -1

ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲವು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲವೇ?

  Continue Reading
  December 17, 2016   3 comments