ಆಲಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಯ – ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆ

  Posted on   by   1 comment

kannada-mp3

ಆಲಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಯ
ಬಾರಯ್ಯಾ ಬಾರಯ್ಯಾ
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈ ಹೃದಯ
ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿ
ಬಂದಿರುವೆನಯ್ಯಾ

1. ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ
ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ
ಬರುವ… ಬರುವ…
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಯ್ಯಾ
ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಜೀವವ
ನನಗೆ ನೀಡಯ್ಯಾ

2.ಲೋಕದ ಕೆಡುಕನು ಸಿಂಹದಂತೆ
ಯಾರನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಯುವ
ಕೆಡುಕನ… ಕೆಡುಕನ…
ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ಬಾರಯ್ಯಾ
ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ
ನನ್ನ ಇರಿಸಯ್ಯಾ

Categories: Kannada Mp3 songs

1 comment

  1. suresh says:

    super song bro

Leave a Reply to suresh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us