ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬಹಳ ಫಲಕೊಡಿರಿ!

  Posted on   by   No comments

ezekiel-36-30

“ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವನು; ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ” (ಯೋಹಾ. 15:5).

ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತನನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಫಲ ಬಿಡುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ? ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಆತನೊಡನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಆತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಟನೆಯೋ? ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಆಶೀರ್ವದಿತ ಮತ್ತು ಫಲ ಬಿಡುವ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿತರಾಗಿರಿ (2 ಪೇತ್ರ. 1:4-8).

ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್‍ನನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಅವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಳು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, “ನಾನು ಬಡ ಹೆಂಗಸು” ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ನೀನೂ ಸಹ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿ. ಆಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ”. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಕೆ ಮಾಡಿದರು. “ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಶೀರ್ವದಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವನು ನೀನೇ, ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಶೀರ್ವದಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವನು ನೀನೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಆ ಫಲಬಿಡುವ ಜೀವಿತದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು”. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕರ್ತನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು. ದೈವೀಕ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ! ನೀವೂ ಸಹ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಆತನ ದೈವೀಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಲ ಬಿಡುವ ಜೀವಿತದಿಂದ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಜೀವಿತದಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದಿನವೂ ಬಾಯಿಪಾಠವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಆತನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಫಲ ಬೀರುವ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ (ಫಿಲಿ. 1:10-11).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷಕನೇ! ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಮಾಡು, ನೀನೂ ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ನಾನು ಫಲ ಬಿಡುವ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಡೆಸು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡು. ನಮ್ಮಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಿತ್ಯನಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us