ಕರ್ತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ!

  Posted on   by   No comments

faithmanprayingchurchjpg

“ಕರ್ತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ” (ಇಬ್ರಿ. 12:6).

ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕವೂ ವೇದನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಯಾತನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನಾ? ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಿಗೂ ಕೇಡನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವರುಷಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸು (ಕೀರ್ತ. 90:15). ಯಾವಾಗ, ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೇದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ (ಇಬ್ರಿ. 12:10-11).

ಒಂದು ಸಾರಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಂಥಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪುನ: ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಇಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು, “ನನಗೆ ಸಂಕಟ! ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆನು” ಎಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದು:ಖಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು. ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲದಿಂದ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ವಂದಿಸಿದನು.

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ! ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಾಧಿತರಾದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಕ್ಕೆಂದು ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ (ಯೋಬ. 1:21) ಮತ್ತು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನ: ಮಾಡದಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇಂದಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us