ಕರ್ತನು ತಾನು ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನು!

  Posted on   by   No comments

54742040c556e301791417d8fcde813d

“ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ” (ದಾನಿ. 9:14).

ಒಂದು ಸಲ, ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ದೇವರಿಗಾಗಲೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಲೀ ಭಯಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ತಟ್ಟಿದ. ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ನ್ಯಾಯಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಅವಳು ಒಂದು ಉಪದ್ರವವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸವೆಯಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ಅಂದು ಕೊಂಡನು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಕೂಗಿದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲವೋ? (ಲೂಕ. 18:7). ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನದಂತೆ ಕರ್ತನು ಆತನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಆತನು ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವದಾದರೆ ಆತನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ (ಕೀರ್ತ. 145:18).

ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕಷ್ಟದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೆಲವು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅನೀತಿಯವಳೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಅವಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೈದರು. ದೂರುಗಾರರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಮದ ಈ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸುರಿದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದಳು (ಕೀರ್ತ. 62:8, 142:2). ದೇವರು ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದೇ ದೂರುಗಾರರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವರು ಅಪರಾಧವೆಸಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಅವರ ತಪ್ಪು ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಈ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಸಿದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಆಕೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣತೊಡಗಿದರು.

ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೂಗಿದಾಗ, ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ (ಲೂಕ. 18:7). ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ : ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷಕನೇ! ಈ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದೀಯ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us