ಕರ್ತನು ದೀನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ !

  Posted on   by   No comments

Psalm-10-17-18

“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರ ಹೃದಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ ಆಗಿದ್ದೀ. ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತೀ” (ಕೀರ್ತ. 10:17).

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೃತಿಗೆಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಾವೀದನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಬಾಧೆಗೆಗೊಳಗಾದಾಗ ದೇವರನ್ನೇ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ. 2 ಸಮು. 16:12ರಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. “ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಾನು”. ಹೌದು! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗುವೇ! ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದೆಯಾ?” ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳದೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಾಲು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದನು. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಆತನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣುಗುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, “ಪ್ರಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವಂದನೆಗಳು.” ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಕರ್ತನು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ, ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದನು. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓಡುವಂತಾಯಿತು.

ಹೌದು! ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸದಾ ಜೀವಿಸುವಾತನು (ಧರ್ಮೋ. 32:40). ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಯಿಂದಲೂ ಅವಮಾನದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ : ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಬಾಧೆಗೊಂಡಾಗ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us