ಕರ್ತನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ!

  Posted on   by   No comments

5938c1d7d9bdd-full_cropped

“ಜಾರತ್ವ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಂಡುತನ ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಇವುಗಳ ಸುದ್ಧಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವದೇ ದೇವಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು” (ಎಫೆ. 5:3).

ನೀವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಡುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೀತಿವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಡುತ್ತಾನೆ (1 ಪೇತ್ರ. 1:15-16). ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಪೂರ್ತಿ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾದಾಗ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, “ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು, ಆಗ ನಾನು ಕೂಡ ‘ನಿನ್ನಂತೆ’ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆತನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ, ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (ಅ.ಕೃ. 1:8).

ಒಂದು ಸಲ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಸೇರಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಧಿಕವಾದ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಹೋದರು! ಆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅವರನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿದನು, “ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು” ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ಅಯ್ಯಾ! ಹೇಳಿರಿ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕೆಂದು!” ನಂತರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು ಪುನ: ಪುನ: ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿತು. ಅವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡನು, “ಅಯ್ಯೋ! ನಾನು ಪಾಪಿ, ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾರ ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು! ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಅವನ ಜೀವನ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಅವನು ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ತಾನು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡನು!

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ! ನೀವೂ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾ? ಈಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, “ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು” ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಣ, “ಕರ್ತನೇ! ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:- ಪ್ರಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ! ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. ಇಂದಿನಿಂದ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು, ಆಗ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು! ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು! ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us