ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ!

  Posted on   by   No comments

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದರೆ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು” (ಧರ್ಮೋ. 28:9).

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರ್ತನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸಂಶಯಪಡದೆ ವಿಧೇಯನಾದನು ಎಂದು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಯವರೆವಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ನಾವೂ ಸಹ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ (ಧರ್ಮೋ. 26:19).

ಒಂದು ಸಲ, ಯೇಸುವಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಅವರು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಪಾಪದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಭಯಂಕರವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರವಾದ ತಲೆನೋವಿನಿಂದಲೂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅದು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ” ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ತನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಈ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹೃದಯ ಮುರಿದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರು. ಕರ್ತನ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಜಜ್ಜಿದ ಹಸ್ತಗಳು ಹುಡುಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಬೇಗನೇ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಹೊಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ, ಈ ಕುಟುಂಬವು ಕರ್ತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನ ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾದರು.

ಪ್ರಿಯರೇ! ಈ ದೈವೀಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ, ನಾವೂ ಸಹ ಕರ್ತನನ್ನು ಅರಿಯದ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (2 ತಿಮೋ. 2:21).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ಈ ದೈವೀಕ ಅನುಭವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡು. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us