ಕರ್ತನೇ ! ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತವೆ!

  Posted on   by   No comments

2chronicles20-12

“ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತವೆ” (2 ಪೂರ್ವ. 20:12).

ಯೆಹೋಷಾಫಟನು ದೇವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದನು. ಒಂದು ಸಲ ಅವನ ವೈರಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು. ಅವನ ಜನರೊಡನೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, “ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವದಿಲ್ಲವಾ? ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇವರು ತಾನೇ ಆ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಅವನಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ನೀವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ (ಕೀರ್ತ. 121:1-2). ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ವಿಮೋ. 14:14).

ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನು. ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಲಗಲೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು, ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಹೆತ್ತವರು ಹೃದಯ ಮುರಿದವರಾಗಿ, ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, “ಅಯ್ಯೋ! ಎಂಥಹಾ ದುರವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ಯೌವನಸ್ಥ ಮಗಳು ಇಂಥಹ ಅನಿಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ!” ಎಂದು. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಕಾರಣ ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆತನು ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸಿದರು.

ಹೌದು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ! ಯಾವಾಗ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರವಾಗಲೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರವು. ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು (2 ಕೊರಿ. 3:17). ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ದುಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಜನರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ, ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಲೂ, ಕಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ತಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us