ಕರ್ತನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು!

  Posted on   by   No comments

csm

“ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹರಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವೆನು” (ಕೀರ್ತ. 63:4).
“ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು” (ಕೀರ್ತ. 34:1). ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೂ ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ನಾವು ಸಹ ದಾವೀದನಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ, ನಾವೂ ಸಹ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ತುತಿಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು (ಕೀರ್ತ. 50:23). ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತ. 138:8).
ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದುಷ್ಟ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವನೊಡನೆ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹೀನೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ದುಷ್ಟತನವಾಗಿದ್ದು ಅವನ ನಡತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನ ದುಷ್ಟ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವನೊಡನೆಯೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದೈವೀಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಒರಟಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬೋಧಕರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಈ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಬೋಧಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಡನೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನು ಬೋಧಕರ ಬಳಿ ಓಡಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿದನು. ಈ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆತನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಸಿದರು. ದೇವರು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ನಡತೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರಿ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾ. 45:2).
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :– ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ನನ್ನ ಕಲ್ಲಾದ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಹೃದಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. ಇಂದಿನಿಂದ, ದಾವೀದನಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೈವೀಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಉನ್ನತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us