ಕರ್ತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡುವೆನು!

  Posted on   by   No comments

national-day-of-prayer-500x325

“ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು” (ಕೀರ್ತ. 63:7).

ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ! ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಿಗಳು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಹುಡುಗಿ ರೂತಳು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೂ, ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಈಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ, ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಬಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಳು (ಕೀರ್ತ. 5:11). ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಹೊಸ ತಿಂಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಶಾನೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಹಾಡು ಹೀಗಿದೆ, “ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ತಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಮರೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡು” ಎಂದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದನು, ಅವನು ಎರಡನೇ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಎಂದು? ಅವನು ಹೌದೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಏನು ಉತ್ತರಿಸಿದನೆಂದು? “ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ, ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸೈನಿಕನೂ ಸಹ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವನೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರಿಯರೇ! ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ರೆಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯಪಡೆದಾಗ ಹೇಗೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಆತನನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ (ಕೀರ್ತ. 32:10). ಕೋಳಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ, ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾ. 31:15).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ದೈವೀಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತದಿಂದಲೂ, ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us