ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯೊಡನೆಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಜಯಘೋಷಿಸಿರಿ!

  Posted on   by   No comments

national-day-of-prayer-500x325

“ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರೋಣ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ” (ಕೀರ್ತ. 95:2).

ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಯಥಾರ್ಥಚಿತ್ತರು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ” (ಕೀರ್ತ. 33:1). ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾವೀದ ರಾಜನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, “ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು” (ಕೀರ್ತ. 34:1). ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಅದನ್ನು ಮನೋಹರವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಫಲಗಳು ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುದೇ ಆಗಿದೆ (ಇಬ್ರಿ. 13:15).

ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕುಡಿಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಕುಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ದಿನದಿಂದ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅವನ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆನಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ರೂಪಾಂತರವು ತಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಕೂಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆದಂಥಹ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಹೃದಯವಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಇದಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಣುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಿಡುಕುವಿರಾ? ಈ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. “ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡು” ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದಿಸಿರಿ (1 ಥೆಸ. 5:18). ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳಲಶಕ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ (1 ಪೇತ್ರ. 1:8). ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆನಂದದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೈವೀಕ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನಂದ ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆತನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸಿ ಸಂತೋಷದ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೈವೀಕ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು. ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us