ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು!

  Posted on   by   No comments

neither-do-i-condemn-thee

“ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಶಕ್ತನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು” (ಕೀರ್ತ. 136:4).

ದೇವರು ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ (ಯೋಬ. 5:9, 9:10). ಅದಲ್ಲದೆ, ಯೆಶಾ. 9:6ರಲ್ಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರು ‘ಅದ್ಭುತಸ್ವರೂಪ’ ನು ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನೀವು ಬಹುಶ: ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ, “ನಾನು ಬಹಳ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, “ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ನನಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಕಷ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡದ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವೆನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ತನೇ, ಅದ್ಭುತಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹೌದು! ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ (ಜ್ಞಾನೋ. 23:18). ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ವಾಗ್ಧಾನ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವನು (ಎಫೆ. 3:20).

ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು, ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನವು ಬಂದಿತು. ಅವರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ದಿಗ್ಬ್ರಾಂತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ? ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ದೇವರೇ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ನಿರರ್ಥಕಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ಅಯ್ಯಾ! ಇಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಎಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ತಿಂದು ಹೋದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ! ನೀವು ನಂಬುವ ದೇವರು ಈ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಿಯರೇ! ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆತನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು (ಕೀರ್ತ. 136:4).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಪ್ರಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ! ಇಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ವಂದಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us