ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ!

  Posted on   by   No comments

a81ad7d31fa2f84f43e85b3c8036c3aa

“ದೇವರು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಲನವೇ ಇಲ್ಲ. ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವನು” (ಕೀರ್ತ. 46;5).

ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಸಹಜವಾದ ಜೀವನದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಅಪಘಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಆಯಾಸಗೊಂಡು, ಹೃದಯ ಮುರಿದವನಾಗುವದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಿ. 13:6 ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು, ನಾನು ಭಯಪಡೆನು”. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ! ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಆತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಈ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಉಪವಾಸದಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗಳು ದಿಢೀರನೆ ಸತ್ತು ಹೋದಳು. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆವೇಶ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ದೈವೀಕ ಮನುಷ್ಯನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಆತನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಇದು ಆ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಜೀವನ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದಿಢೀರ್ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಂಬಿದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ತೊರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುವವರು ಕದಲಗೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತ. 125:1-2).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ನನಗೆ ಕೃಪೆಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us