ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು,

  Posted on   by   No comments

Beautiful girl

“ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವಾಗಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು” (ಕೀರ್ತ. 34:1).

ದಾವೀದನು ಕರ್ತನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭಾರಗಳು ಬಂದವು, ಆದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವನನ್ನು ದೇವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವದನ್ನಾಗಲೀ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಇವನ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಅವನನ್ನು ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸದನು (ಕೀರ್ತ. 124:6).

ಒಬ್ಬ ದಿನ ಕೂಲಿಯವನು ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುತ್ತ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲೆಂದು ಆದರೆ ಇದು ಅವನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿದಷ್ಟು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ವಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ, ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುವುದಾಗಲೀ ಗೋಳಾಟವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದನು, “ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ! ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ”. ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಯಾತನೆ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ದೇವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಅವನು ದೇವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನ ತುಟಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಕರ್ತನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಾತನು (ಕೀರ್ತ. 22:3). ಅವನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು (ಆದಿ. 15:26). ಈಗ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲದಿಂದ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದನು.

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ! ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ತುಟಿಗಳು ಇರುವವರೆವಿಗೂ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ (1 ಕೊರಿ. 15:57).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷಕನೇ! ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಪೆಕೊಡು. ಇಂದಿನಿಂದ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆಯೂ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ದಾವೀದನಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಹಾಯಮಾಡು. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಲವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

 

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us