ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು – ಯೇಸಯ್ಯಾ – ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ

  Posted on   by   19 comments

ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು – ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು… 2.
ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸತ್ಯ
ನೀನೇ ನನ್ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯಾ – ಹಲ್ಲೇಲ್ಲೂಯ… 2.

1. ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಡ್ಡವ ದಾಟ ಮಾಡಿದಿ
ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪಡಿಸಿ ಆದರಣೆಯ ನೀಡಿದ್ದಿ… 2.

2. ಆಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾ ಮಾಡಿದ್ದಿ
ವೈರಿಯು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ… 2.

Categories: Kannada Mp3 songs

19 comments

  1. Super wonderful song music singing praise the lord

  2. Kavya says:

    Nice song

  3. Raju gagana says:

    Super song I like this song

  4. srinivasa murthy R says:

    amen

  5. Srinivasa v says:

    Super song I like this song

  6. Ravi S says:

    Love you Jesus’s

  7. Hema says:

    ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಯಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ,ಈ ಹಾಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ I love my Jesus song.

  8. Teju says:

    I believe in you Jesus Evan my worst days .

  9. PRASANNA RM says:

    ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ .
    ಈ ಹಾಡು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
    I love my Jesus song.
    ಇದೆ ತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.

  10. Ganesh H says:

    Amen

  11. Ravi S says:

    Hartley praise the Lord

  12. Paul M Nair says:

    ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಠಪ್ಪಡುತೀನಿ
    ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ…ಧನ್ಯವಾದಗಳು
    ಪಾಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಎಂ ನಾಯರ್
    ಹರಿಹರ

  13. Sandeep Prince says:

    Super song brother praise the lord I love jesus

  14. Arun Rathod says:

    Amen

  15. Pradeep says:

    Trueth full song

  16. DEVAPPA RATHOD says:

    Super sang brathar jisas

  17. DEVAPPA RATHOD says:

    Jesas ILove.you All Ward King Prais E sang is SUPER Sang

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us