ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ!

  Posted on   by   No comments

slide-1

“ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ” (ಕೀರ್ತ. 36:9).

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ದೇವರು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆ! ನೀನು ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀ (ಕೀರ್ತ. 104:2). ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳಕೇ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥಹದ್ದು (ಯೋಹಾ. 1:9). ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕತ್ತಲೆ ಚದರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಇತರರನ್ನು ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತರುವ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೆ? ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಉರಿಯುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದೀಪವಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಯೋಹಾ. 5:35). ಆತನಿಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ದೇವರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಶಾಂತ ಗುಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇ ಗುಣಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಡನೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು. ಆದರೂ ಅವಳ ಒಳ್ಳೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಪತಿ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳ ಹೃದಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈ ಹೆಂಗಸಿನ ಪ್ರಿಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವನು ದೇವರ ದೈವೀಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕರ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದನು. ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಅವಳ ಜೀವನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ದೇವರು ಅವಳನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ! ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಮಾಡಲು ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತನು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾ. 55:7). ಆತನು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವಿತ ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರಿ!

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :- ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ! ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದೈವ ಕೃಪೆ ನೀಡು. ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಚದರಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇಂದಿನಿಂದ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಇತರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us