ನಿಮ್ಮ ಕರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿರಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ – Kannada Mp3 song

  Posted on   by   1 comment

ನಿಮ್ಮ ಕರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿರಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿರಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿ

ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ
ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು

ಹೋ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೋ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಆನಂದವೇ
ಹೋ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೋ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಆರೋಗ್ಯವೆ

1. ನಾ ಗುಣವಾದೆ ನಾ ಗುಣವಾದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾ ಗಾಯದಿಂದ
ನಾ ಗುಣವಾದೆ ನಾ ಗುಣವಾದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾ ಗಾಯದಿಂದ

2. ಬಲಹೀನನಲ್ಲ ಬಲಹೀನನಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವನು ಹೇಳಿರುವನು
ಬಲಶಾಲಿ ನಾನು ಬಲಶಾಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿರುವನು

3. ಯೇಸುವಿನ್ ಗಾಯ ಯೇಸುವಿನ್ ಗಾಯ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷದಿ
ಯೇಸುವಿನಗ ಗಾಯ ಯೇಸುವಿನ್ ಗಾಯ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷದಿ

Categories: Kannada Mp3 songs

1 comment

  1. Latha says:

    Love.u.song

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us