ನೀತಿವಂತನ ಸಂತತಿಯವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವರು!

  Posted on   by   No comments

240_F_89018944_I1aGCoPa3tsRw1nsXVIUJ26v4NMVTqzb

“ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆನು. ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವದನ್ನಾಗಲಿ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವದನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ” (ಕೀರ್ತ. 37:25).

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಇತರೇ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ದೈವೀಕ ಸಂತತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು (ಮಲಾ. 2:15). ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನದಂತೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಕರ್ತನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸಂತತಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಯವರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತ. 112:1-2).

ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದರೆ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಅವನ ಭಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೈವೀಕ ಸಂತತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಇಂಥಹ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಚೋದ್ಯದಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆದ ಕರ್ತನು ಹೃದಯವನ್ನು ದು:ಖಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದೈವೀಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾದರು. ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮೀಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೌಕೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದನು. ಆಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಆತನ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವೂ ಸಹ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ದೃತಿಗೇಡಬೇಡಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರುವ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಿ. ಹೌದು! ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದನು. ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದನು ಮತ್ತು ಸಂತತಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಯವರೆವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಪಡೆದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೂ ಸಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ, ನೀತಿಯ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಆತನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕಾದಿರಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾ. 61:9).

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ : ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ದಿನ, ಕಲಿತಿರುವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಸಂತತಿಯಿಂದ ಸಂತತಿಯವರೆವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.👇

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us