ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು!

  Posted on   by   No comments

“ನಾನದರೋ ಕುಗ್ಗಿದವನೂ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದೇನೇ  ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೀ ತಡಮಾಡಬೇಡ” (ಕೀರ್ತ. 40:17).

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಮುರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರ್ತನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತಾನೆ (ಕೀರ್ತ. 72:12). ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು. ಸೈತಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ, ಶಾಪ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಸತ್ತನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೋವು ಬಾಧೆಯಿದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹೌದು! ಆತನು ಬಿದ್ದವರನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ (2 ಕೊರಿ. 7:6).

ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಶವಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಟಿತನ, ನಿಸ್ಸಾಹಾಯಕತೆ ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆವೇಶದ ಅಳುವಿನಿಂದ ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದಳು. ಮರುಕ್ಷಣ, ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪಾದದ ಬಳಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ದೇವರು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆತನ ಕರುಣೆ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವಳು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದವಳಾದಳು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವಳು ದೇವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿತು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ದೇವರು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಇವಳು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಈಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೈ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂತೆಯೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರಿ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಚಿತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.

ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಿಧವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಭಾರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪಾದದ ಬಳಿ ಹಾಕಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕದಲಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಕೀರ್ತ. 55:22). ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಣ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ, ಯಾತನೆ, ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ : ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಸ್ಸಾಹಾಯಕ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಕರ್ತನೇ ! ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯ, ಈ ದಿನ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು  ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದೀಯ. ಪ್ರಭುವೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾದ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಓ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.

Please fill this form to receive Manna ministry “Daily Devotional‎” in Kannda https://goo.gl/forms/SAa56s26a1vNc2pp1 To (Free)

ದೈನದಿನ ದೇವರ ವಚನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ Android app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.?

For more install our app from Play Store

Manna Ministry Kannada?

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry.app&hl=en

1000 Praises Kannada?

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mannaministry1000praises.app&hl=en

Mannaministries.in@gmail.com

For Daily Devotion Contact: +91 9964247889

 

 

 

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us