ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು

  Posted on   by   No comments

 1. ಅವಳು ಎಲ್ಲವು ತಿಳಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿದವಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

 2. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಡಿರಿ.

 3. ಅವಳು ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ.

 4. ಅವಳು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮುತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಮೆದುವಾಗಿಸಿರಿ.

 5. ಅವಳು ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಳಾದ ಜೊತೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಜಗಳವಾಡದಿರಿ.

 6. ಅವಳು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರಿ.

 7. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನೋವಿಸದಿರಿ.

 8. ಅವಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೇಗೆ ಮಾತ್ರವಿರುವವಳಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರಿ.

 9. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಲ್ಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರಿ.

 10. ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಗೌರವಿಸಿರಿ.

 11. ಅವಳು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರುವವಳು, ತಾರತಮ್ಯ ತೋರದಿರಿ.

 12. ಅವಳೊಬ್ಬಳು ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಗೊಳ್ಳಿರಿ.

 13. ಅವಳು ಉಪ್ಪು ಚೀಲವಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯದಿರಿ

 14. ಅವಳೊಬ್ಬ ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಾರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದಿರಿ.

 15. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುವವಳು, ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರಿ.

 16. ಅವಳು ಮೂರ್ಖಳಲ್ಲ, *ಅವಳು ಹೇಳುವ ಸದುಪದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ.

 17. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳವಳು, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ.

 18. ಅವಳು ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡದಿರಿ.

 19. ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ.

 20. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ತೊರೆಯದಿರಿ.

Categories: Blog

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp us