ಪಾಪವ ನೀಗಿಸಲು ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಲು Kannada song Mp3

  Posted on   by   3 comments

logo-300x231

 

ಪಾಪವ ನೀಗಿಸಲು ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಲು ಈ ಲೋಕ  ಬಂದಾನಯ್ಯಾ

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲು ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊತ್ತನಯ್ಯಾ|

ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿದನಯ್ಯಾ ಸಂತೋಷವ ತಂದನಯ್ಯಾ

ನನ್ನಯ ಯೇಸುವು (4)

1. ಬಂಗಾರವ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವೈಡೂರ್ಯವ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ

ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕೇಳಿದನಯ್ಯಾ

ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಧವಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕೇಳಿದನಯ್ಯಾ ||

ನಾ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾನಯ್ಯಾ ||

ನನ್ನಯ ಯೇಸುವು (4)

2.ತಾಯ್ ನಿನ್ನ ಮರೆತರೂ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ತೊರೆದರೂ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಮರೆತರೂ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದರೂ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾರ ||

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಾತನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ||

ನನ್ನಯ ಯೇಸುವು (4)

Categories: Kannada Mp3 songs

3 comments

  1. Samson says:

    Awesome song

  2. ARUN N TILAGANJI says:

    PRAISE THE LORD THIS SONG HAS DEEPLY TOUCHED MY HEART AND HELPD ME TO SPRITUALLY STRONGER IN JESUS WORDS IN THE BIBLE

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us