ಯಾಬೇಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ || 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 4:10||

  Posted on   by   2 comments

_3_liza_jonan__3_400x400

ಯಾಬೇಚನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಿಗೆ –

ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ

ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು

ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ

ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೇ

ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡಲು

ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದನು.

1 ಪೂರ್ವಕಾಲ 4:10

Categories: Daily Prayer

2 comments

  1. Sanjaykumar L Chinchani Belgaum district: CHIKODI 9449408729 says:

    Praise the Lord best ministry God bless your ministry

  2. kiran says:

    Thank you Jesus
    GoD Bless you all

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us