ಯಾಬೇಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  Posted on   by   2 comments

_3_liza_jonan__3_400x400

ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು

ನಿಜವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು;

ನನ್ನ ಮೇರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು;

ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ;

ಅದು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಥೆಪಡಿಸದ ಹಾಗೆ

ನನ್ನನು ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು.

1 ಪೂರ್ವಕಾಲ 4:10

Categories: Daily Prayer

2 comments

  1. says:

    Praise the Lord best ministry God bless your ministry

  2. says:

    Thank you Jesus
    GoD Bless you all

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *