ಪ್ರಾರ್ಥನೆ || ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118:18||

  Posted on   by   3 comments

man-in-prayer

ಕರ್ತನೇ, 

ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ;

ಆಗ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ

ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುವೆನು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118:18

Categories: Daily Prayer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *