ಯೇಸಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ – Kannada Mp3 song

  Posted on   by   No comments

ಯೇಸಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ……(2)
ದೆವ್ವಗಳೊಡುತ್ತೆ ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ
ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ…….. (2)
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ……….(2)
ಯೇಸಪ್ಪ……

(1).ದುಃಖವು ವೇದನೆಯೂ ರೋಗವು ಬಡತನವು
ಬಂದರೆ ನನ್ನೇಸು ಗುಣ ಪಡಿಸುವಾ…… (2)
ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು………. (2)
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು………..

(2).ಮಾಟ -ಮಂತ್ರಗಳು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು
ಈಗಲೇ ನನ್ನೇಸು ಮುರಿದುಹಾಕುವಾ…… (2)
ಪರಿಶುದ್ದ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ
ಲೋಕವ ನಾವು ಕದಲಿಸೋಣಾ……….. (2)
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು…………

(3)ಸೈತಾನನ್ ಶಕ್ತಿಯೋ ಪಾಪದ ಜೀವಿತವೊ
ಈಗಲೇ ನನ್ನೇಸು ಒಡೆದು ಹಾಕುವಾ…….. (2)
ಸ್ತುತಿಯ ಆಯುಧವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ
ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ವದು………… (2)
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು…………

Categories: Kannada Mp3 songs

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us