984ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 66:20
985ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ59:10
986ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 139:13
987ರಾಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 84:3
988ಅಪ್ಪಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 47:7
989ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 118:27
990ರಕ್ಷಕನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಕ 4:8
991ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 139:14
992ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 139:15
993ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 139:16
994ತಾಯಿ ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಉದ್ದಾರಕನಾಗಿರುವಾತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 71:6
995ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 71:6
996ದೇವರೇ ಬಾಲ್ಯಾರಭ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಾತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ71:17
997ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೇ ಬಾಲ್ಯಾರಭ್ಯ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಭರವಸೆಯೂ ನೀನಾಗಿರುವಾತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ71:5
998ನಾನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಲ್ಲಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 56:8
999ದೇವರೇ, ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ, ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ; ನನ್ನ ದೇವರೇ ಬೇಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 71:12
1000ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಸಿ ತರುವಾಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೀರ್ತ 73:74