1ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
2ನಾನು ದೇವರ ಮಗು
3ನಾನು ಬಲಹೀನನಲ್ಲ ಬಲಶಾಲಿ
4ನನ್ನ ಮನೆಯು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವದು
5ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
6ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನೇ ಸೇವಿಸೋಣ
7ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
8ನಾನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ
9ಸಂಗೀತವು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದರಿಕೆಯು
10ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರಿಕೆಗಳು
11ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ
12ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರಿಕೆಗಳು
13ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು
14ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು
15ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾತನೇ
16ಭಯವೂ, ಸಂಕಟ, ಕಳವಳವು ನನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟದು
17ನನ್ನ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ
18ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
19ನನ್ನನ್ನು ಹರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಾತನೇ
20ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳುಂಟು