Archive for January 11, 2017

ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ!

ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ!

“ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಂತೆಯೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದ ಹಾಗೂ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಲಿವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು” (ಯೆಶಾ. 32:2).

  Continue Reading
  January 11, 2017   2 comments
ಸಹಾಯವು ಪರಲೋಕದ ಪರ್ವತದಿಂದ!

ಸಹಾಯವು ಪರಲೋಕದ ಪರ್ವತದಿಂದ!

“ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ; ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ” (ಕೀರ್ತ. 121:1-2).

  Continue Reading
  January 11, 2017   No comments
WhatsApp us