ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - Daily Prayer

ಯಾಬೇಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ || 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 4:10||

ಯಾಬೇಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ || 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 4:10||

ಯಾಬೇಚನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಿಗೆ – ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೇ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡಲು ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದನು. 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ 4:10

  Continue Reading
  December 21, 2016   2 comments