ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - Daily Prayer

ಯಾಬೇಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಯಾಬೇಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು ನಿಜವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ಮೇರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು; ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ; ಅದು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಥೆಪಡಿಸದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನು ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ 4:10

  Continue Reading
  December 21, 2016   2 comments
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕರ್ತನೇ,  ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ; ಆಗ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುವೆನು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118:18

  Continue Reading
  December 18, 2016   2 comments