ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 10

91. ಯಾಕೋಬನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? How should a "merry person " behave, according to James?

91
Correct! Wrong!

ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುವವನಾಗಿ - (ಯಾಕೋ- 5:13) Sing Psalms - Jam 5:13

92 ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ? Who will the "least person in the kingdom of God" be greater than?

92
Correct! Wrong!

ಸ್ನಾನಿಕನಾದ - ಯೋಹಾನ John the Baptist (ಲೂಕ-7:28) Luk-7:28)

93. ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? Who were the sons of Zebedee ?

93
Correct! Wrong!

ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ - James & John

94. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು ? Which disciple looked after Mary, mother of Jesus after his death ?

94
Correct! Wrong!

ಯೋಹಾನ - John

95. ಲಾಜರನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳೇನು? Name the 2 sisters of Lazarus ?

95
Correct! Wrong!

ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಳು - Mary and Martha

96. ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು? Where did Jesus pray before he was betrayed ?

96
Correct! Wrong!

ಗೆತ್ಸೆಮನೆ - Gethsemane

97. ಬಾರ್ತಮೀಯನ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? What was the affliction of Bartimaeus ?

97
Correct! Wrong!

ಕುರುಡು - Blind

98. ಒಳ್ಳೇ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಸಾಮ್ಯವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ? The parable of the Good Samaritan is found in only one Gospel. Name it ?

98
Correct! Wrong!

ಲೂಕ - Luke

99. __________ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು Blessed are the _______ for they will inherit the earth

100
Correct! Wrong!

ಶಾಂತರು - Meek

100. ನಿಮ್ಮ _______ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Love your _______ and pray for those who persecute you

1
Correct! Wrong!

ವೈರಿಗಳನ್ನು - Enemies

Level 10 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 10

Icon symbolizing trying again, colorful vector flat illustration

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 11

12

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 11

featured-image-youwon

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

WhatsApp us