ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 10

91. ಯಾಕೋಬನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? How should a "merry person " behave, according to James?

Correct! Wrong!

ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುವವನಾಗಿ - (ಯಾಕೋ- 5:13) Sing Psalms - Jam 5:13

92 ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ? Who will the "least person in the kingdom of God" be greater than?

Correct! Wrong!

ಸ್ನಾನಿಕನಾದ - ಯೋಹಾನ John the Baptist (ಲೂಕ-7:28) Luk-7:28)

93. ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? Who were the sons of Zebedee ?

Correct! Wrong!

ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ - James & John

94. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು ? Which disciple looked after Mary, mother of Jesus after his death ?

Correct! Wrong!

ಯೋಹಾನ - John

95. ಲಾಜರನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳೇನು? Name the 2 sisters of Lazarus ?

Correct! Wrong!

ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಳು - Mary and Martha

96. ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು? Where did Jesus pray before he was betrayed ?

Correct! Wrong!

ಗೆತ್ಸೆಮನೆ - Gethsemane

97. ಬಾರ್ತಮೀಯನ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? What was the affliction of Bartimaeus ?

Correct! Wrong!

ಕುರುಡು - Blind

98. ಒಳ್ಳೇ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಸಾಮ್ಯವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ? The parable of the Good Samaritan is found in only one Gospel. Name it ?

Correct! Wrong!

ಲೂಕ - Luke

99. __________ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು Blessed are the _______ for they will inherit the earth

Correct! Wrong!

ಶಾಂತರು - Meek

100. ನಿಮ್ಮ _______ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Love your _______ and pray for those who persecute you

Correct! Wrong!

ವೈರಿಗಳನ್ನು - Enemies

Level 10 ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್
ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಫೇಲಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ - Hmm, You have failed but can try again 🙂 LEVEL 10

ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well. LEVEL 11

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ- ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.- Prepare well for the next try, We encourage you to read your Bible well.
ನೀವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವಿರಿ.- ಅಭಿನಂದನೆಗಳು You won the quiz completely. Participate in next level quiz. LEVEL 11

Share your results with your friends on social media. ನೀವು ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.

Share your Results:

× WhatsApp us