ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 10

91. ಯಾಕೋಬನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? How should a "merry person " behave, according to James?

ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುವವನಾಗಿ - (ಯಾಕೋ- 5:13) Sing Psalms - Jam 5:13

WhatsApp us