ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – Level 11

101. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ ? Why has Christ become of no effect to those who are justified by the law ?

ಅವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದುಹೋದವರು -They have fallen from grace

WhatsApp us